طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۴۴

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۴۴

موضوع بحث: کبد و طحال

طحال عضوی نافع در بدن است که مواد زائد را از خون جدا می‌کند. در روایات می‌فرمایند؛ زمانی که سودا در خون زیاد می‌شود طحال آن را از بدن خارج می‌کند. بیماری‌های طحال یکی ورم طحال است (که ناشی از خوردن آب‌های راکدی است که در معرض تابش خورشید قرار دارند). و بیماری بعدی طحال درد طحال است. مشکل سوم طحال خون‌ریزی است، به این صورت که خونی که در بدن هست و هنوز عمر آن تمام نشده است را از طریق مدفوع از بدن خارج می‌کند.

دیدگاه ها بسته شده است