طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۲ جلسه۵۵

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۲ جلسه۵۵

مستفاد از روایات این است که روزهای مناسبی برای حجامت وجود دارد (در باب روزهای مناسب در ایام هفته برای انجام حجامت در جلسات قبل صحبت شد، در این جلسه به ذکر روزهای مناسب برای انجام حجامت در طول ماه صحبت خواهد شد). در روایات به انجام حجامت در وسط ماه توصیه‌شده است و در مقابل از انجام حجامت در اول و آخر هرماه نهی شده است. علت آن‌هم در روایات ذکرشده است، و آن این است که؛ خون با زیادی قرص ماه زیاد می‌شود و باکم شدن قرص ماه کم می‌شود، لذا بهترین زمان برای انجام حجامت وسط ماه است، زیرا قرص ماه در وسط ماه کامل می‌شود.

دیدگاه ها بسته شده است