طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۱ جلسه۴

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۱ جلسه۴

بسم الله الرحمن الرحیم

مسائل طبی توقیفی نیست اند، اما اصولش باید از وحی و ائمه گرفته شود و فروعش از طریق  تجربه به دست می آید.بنابر این در مورد گیاهان دارویی باید اصلش از ائمه صادر شده باشد زیرا گیاهان دارویی به موازات فوایدی که دارند عوارضی نیز دارند اما زمانی که مجوزش از ائمه صادر شده باشد از مضرات آن در امان خواهیم بود.ممکن اشکال شود که ممکن است که مجوز بعضی از گیاهان از ائمه صادر شده باشد اما به دست ما نرسیده باشد؟در پاسخ خواهیم گفت که ما دونوع علم اجمالی داریم یک علم اجمالی کبیر و یک علم اجمالی صغیر؛علم اجمالی کبیرما این است که ائمه از میان گیاهان موجود در دنیا تعدادی از  گیاهان را  به عنوان گیاهان دارویی معرفی کرده اند،وعلم اجمالی صغیر ما این است که در میان روایات موجود، ائمه گیاهانی را معرفی کرده اند و به دست ما رسیده است

دیدگاه ها بسته شده است