آموزش فشرده طب اسلامی حجت الاسلام کاظم زاده-جلسه۶ ( تقسیم بندی بیماری ها )

آموزش فشرده طب اسلامی حجت الاسلام کاظم زاده-جلسه۶ ( تقسیم بندی بیماری ها )

بیماری ها را می توان از جهات گوناگون تقسیم کرد که درادامه اهم این تقسیم بندی ها را ذکر می کنیم:

1:تقسیم بندی بیماری به نافع وغیر نافع؛بیماری نافع بیماری است که مانع بیماری های بزرگ تر می شوند به عنوان مثال امام صادق علیهم السلام فرموند؛ که بیماری سرماخوردگی مانع جذام می شنود(لذا فرموده اند که ذکام را  تا سه روز سرکوب نکنید).همچنین پیامبر اکرم صلوات الله فرمودند که:هیچ انسانی نیست مگر اینکه در بدن او دو رگ هست،یک رگ در سر انسان است و یک رگ در بدن انسان است،رگی که در بدن است اگر به هیجان در آید انسان به بیماری پیسی مبطلا می شودو د راین هنگام خداوند برای جلو گیری از آن دمل را مسلط می کند. و اگر رگی که در سر هست به هیجان در آید انسان به بیماری جذام مبتلامی شود که در این هنگام برای جلو گیری از آن خداوند ذکام را بر بدن مسلط می کند.

دیدگاه ها بسته شده است