دکتر حمیدرضا ضیائی – بیوتروریسم و نمک + فیلم

بیوتروریسم، تروریسمی شامل انتشار عمدی عوامل بیولوژیک است.

این عوامل، باکتری‌ها، ویروس‌ها یا سموم اند که ممکن است به شکل طبیعی‌شان یا به فرم دستکاری شده توسط انسان باشند.

عواملی که در جنگ‌ها استفاده می‌شوند و هزینه‌ی جنگ افزار را کاهش می‌دهند!

دیدگاه ها بسته شده است