پزشکان اولین قربانیان علوم غربی !

تاکنون صحبت‌های زيادى در رابطه با اشتباهات و عوارض طب نوين و راه‌های درمانى آن و به‌طورکلی نادرست بودن اين طب، شده است و اسناد زيادى نيز در اين رابطه وجود دارد. اما نکته‌ای كه در این‌ بین مغفول مانده، تأثيراتى است كه طب نوين بر اخلاق پزشكان دارد. برخى از اين تأثيرات ناشى از تعاليم و محتواى اين طب و برخى ديگر ناشى از ظرف تعليمى آن، يعنى سيستم آموزشى حال حاضر است.

از مهم‌ترین اين تأثيرات، سه خصلت مادی‌گرایی، قساوت قلب و بی‌حیایی هستند. در اينجا به‌طور بسيار خلاصه به چرايى اين مسئله اشاره می‌کنیم:

مادی‌گرایی :

علت بروز اين خصلت در ميان پزشكان و پرستاران، سيستم آموزشى است كه در آن رشد یافته‌اند. اين سيستم، پایه‌هایی اقتصادى و همسو با نظام سرمایه‌داری دارد و به تعبير شهيد آوينى(در كتاب توسعه و مبانى تمدن غرب ) ” آموزش در جهان امروز دقیقاً به معناى آموزش كادرهاى تخصصى موردنیاز براى توسعه‌ی اقتصادى به روش‌های معمول است. ”

بنابراين خروجى اين سيستم چيزى جز افراد مادی‌گرایی كه مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه‌ی آن‌ها نه درمان بيمار، بلكه کسب پول است، نخواهد بود! اين مسئله به‌وضوح ميان پزشكان و دانشجویان پزشکی بعد از گذراندن چند واحد درسی، قابل‌ مشاهده است و شاهد مثال آن نيز هزینه‌های درمانى سرسام‌آور و دغدغه‌های صنفی جریان نظام پزشکی است، به‌طور مثال در کانال‌های تخصصی صنف پزشکان، کمترین مسئله مطرح‌شده سلامت و بیشترین دغدغه‌ی مطرح‌شده مسئله درآمد، تعرفه‌ها، مشاغل سودآور، تجارت دارو و خدمات پزشکی است.

قساوت قلب :

روش‌های درمانى طب نوين مانند جراحی‌ها، شیمی‌درمانی‌ها، داروهاى با عوارض خطرناك و … مسبب ايجاد روحیه‌ای خشن در پزشكان و پرستاران خواهد بود. وقتى به هر بهانه‌ای بيمار را به زير تيغ جراحى می‌برند و امعاء و احشاء او را زیرورو می‌کنند يا به‌راحتی و بدون هيچ نگرانى براى بيمار داروهاى پر عوارض تجويز می‌کنند، نبايد از آنان توقع همدردى و نوع‌دوستی داشت، چراکه به كار بردن اين روش‌های به‌اصطلاح درمانى از طرفى و روحیه‌ی مادی‌گرایی از طرف ديگر، به‌تدریج باعث عادى شدن درد و رنج بيمار براى پزشكان می‌شود. شغل قصابی و غسالی به‌ احتمال ایجاد قساوت قلب ازنظر اسلام، مکروه شمرده‌شده است چه برسد به تقطیع روزانه اعضای انسان‌ها.

بی‌حیایی :

اين آسيب اخلاقى به دنبال فرآيند آموزشى نامناسب طب نوين ايجاد می‌شود. اختلاط زن و مرد در دانشگاه‌ها مسئله ایست مربوط به تمام رشته‌ها، اما در رشته‌ی پزشكى به دليل اينكه موضوع مورد مطالعه، بدن انسان است، اين قضيه تأثيرات منفى شديدترى می‌گذارد.

علت ديگر آن نيز كثرت لمس و نظر در راه‌های درمانى طب نوين است كه وقتى عدم اهتمام به حفظ حريم محرم و نامحرم را كه بيشتر متأثر از همان دليل اول است، به آن ضميمه كنيم، عمق فاجعه نمايان می‌شود. ضمن اینکه سیستم تشخیص و درمان در پزشکی مدرن جایی برای حریم نگاه‌داشتن نمی‌گذارد، مثلاً از پزشکی که برای جای‌گذاری دستگاه ضدبارداری که حرام قطعی هست، روزانه ده‌ها بار حریم‌شکنی می‌کند، چه توقعی در حفظ حیا می‌توان داشت؟

١. مادی‌گرایی از تبعات سيستم آموزشى غربى در تمام رشته‌هاست، اما رشته‌ی پزشكى و طب نوين جزء مواردى است كه اين مسئله در آن وضوح بيشترى دارد.

٢. طبیعتاً منظور ما از پزشكان و پرستاران در اين نوشته، تمامى آنان نيست، بلكه غالب اين افراد را در نظر گرفته‌ایم و مسئله نظام پزشکی مطرح است و پزشکان و دانشجویان پزشکی اولین قربانیان مظلوم این جریان هستند.

دیدگاه ها بسته شده است