مستند فرضیه‌ی داروین

موضوع بحث: علل و اسباب مستقیم بیماری‌ها ؛ در باب شیوه آب خوردن در روایات اسلامی از خوردن آب به وسیله ریختن آب در حلق، خوردن آب با یک نفس نهی شده است. ودر مقابل روایات توصیه کرده‌اند که آب را به وسیله مکیدن بنوشید و با دو نفس یا سه نفس بنوشید (حکمت اینکه روایات شخص را مخیر کرده‌اند بین دو نفس یا سه نفس از روایات استفاده می‌شود این است که با دو نفس ضرر دفع می‌شود و با سه نفس علاوه بر اینکه ضرر دفع می‌شود نفع هم دارد).

دیدگاه ها بسته شده است